Norėdami pasinaudoti šiuo funkcionalumu, prisijunkite.
Jei neturite prisijungimo vardo, užsiregistruokite.
Įveskite slaptažodį
Pakartokite slaptažodį
Slaptažodžio stiprumas:
Paslaugos sąlygomis ir Privatumo politika
Paslaugų teikimo sąlygos

Ruošiama....
Spauskite registracijos mygtuką.
Norėdami registruotis, pastumkite slanktuką į dešinę:
lt en
Klimatas
Senelių atmintis jungtiniuose herbuose
Senelių atmintis jungtiniuose herbuose
Ženklai, simboliai / XVI vidurio - XVII a.
Vilnius prieš ir po „Tvano“
Ypatingas Gedimino draugas: draugai ir draugystė viduramžiais
Nelengva pilies kasdienybė: žmonės ir darbai
Vilniaus gynyba 1794 metais
Parapinės mokyklos: prioritetas – tikyba
Parapinės mokyklos: prioritetas – tikyba
Dvasinis gyvenimas, religija / XV-XVI a.
Ar Lietuvos totoriai buvo bajorais?
Smolensko sukilimas 1440 m.: valstybės integralumo linkme
Antrasis ir Trečiasis Lietuvos Statutai
XVI a. I p. vėliavininkai: nepavykę pavietų politikai
LDK regioninės privilegijos: regioninės pilietybės įteisinimas
Privatus mokslininkas Vilniaus burmistras Aleksandras Bražycas († 1696)
Pirmasis Lietuvos dvasinio ir visuomeninio gyvenimo kritkas Abraomas Kulvietis: sąžinė prieš epikūrizmą
Didysis kunigaikštis ir tėvonis – valdovas viduramžių Lietuvoje
Lietuviai bizantiečių akimis
Legendos apie Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos stebuklus
Mikalojaus Husoviano poetinis ginčas su „klaidatikiais“
Kazimiero Jono Sapiegos ekskomunika 1694 metais
Talka, arba Kaip bendruomenės solidarumo paprotys virto vergiška prievole
„Tikrai būtų užmušęs…“ Buitinių konfliktų frazeologija XVII a. Vilniaus miesto teismų knygose
Lietuvos valdovų apsilankymai Vilniuje iki XVII a. vidurio
Alberto Goštauto kūno antropologinis tyrimas
Oligarchai Kęsgailos, arba Kaip Žemaitija vos netapo Kražių grafyste
Pilys – gynybinės sistemos
Pamirštas LDK kaimynas – Osmanų imperija
Pamirštas LDK kaimynas – Osmanų imperija
Europinis, pasaulinis kontekstas / XV-XVI a.
„Lietuvos Homeras“: Motiejus Stryjkovskis
„Lietuvos Homeras“: Motiejus Stryjkovskis
Mokslas, technologijos / XVI vidurio - XVII a.
Bajorų Abraomavičių ir žydų Michelevičių pradininkai – broliai Abraomas ir Michelis Jezofavičiai
Žyniai – pagoniška žaltvykslė
Mikalojus Radvila Juodasis – Lietuvos Reformacijos lyderis
Stebuklingi paveikslai ir kasdienybė
Kepurės statymas – teisminės lažybos
Kepurės statymas – teisminės lažybos
Teisė, teisingumas / XV-XVI a.
Vilniaus miestiečių dailės rinkiniai: tarp pamaldumo ir reprezentacijos
Pagonių prietarai ir burtai
Pagonių prietarai ir burtai
Dvasinis gyvenimas, religija / XIII-XIV a.
Lenkai pagoniškoje Lietuvoje
Pieras Paulius Vergerijus ir antipopiežinės Reformacijos polemikos pradžia Lietuvoje
Vyskupo Juozapato Kuncevičiaus mirtis
Amatininko kiemas
Miestiečių antspaudai – gmerkai
Elgetų brolija Vilniuje
Elgetų brolija Vilniuje
Miestai / XVI vidurio - XVII a.